"Armenian subtitles" project needs your help!


Help us to translate cartoons and films to Armenian language. We need volunteer translators (English -> Armenian, Russian -> Armenian). Contact us for more information. Your help would be greatly appreciated.

Saturday, 27 March 2010

Armenian poetry (various authors) / Հայկական բանաստեղծություններ (տարբեր հեղինակների)

Title: Armenian poetry
Author: Various
Language: Armenian
Category: Books, audio-books, poetry
Quality: Good, 96 kbps (constant bitrate)
Codec: MP3
Category: Armenian e-books, armenian-audio books
Format: RAR archive
Archive Size: 19 MB
Links: megaupload.com
Contents:
* Aprek yerexek
* Balikes
* Dante
* Hayoc vishte
* Im hayastan
* Lalo
* Mayres
* Mayrik
* Menk kich enq
Վեռնագիր` Հայկական բանաստեղծություններ
Հեղինակ` Տարբեր
Լեզու` Հայերեն
Տեսակ` Գրքեր, խոսող գրքեր, աուդիո գրքեր, բանաստեղծություններ
Որակ` Լավ, 96 kbps (constant bitrate)
Կոդավորում` MP3
Ֆորմատ` RAR արխիով
Մեծություն` 19 Mb
Տեղադրված է` megaupload.com
Բովանդակություն`
* Ապրեք երեխեք
* Բալիկս
* Դանթե
* Հայոց վիշտը
* Իմ Հայաստան
* Լալո
* Մայրս
* Մայրիկ
* Մենք քիչ ենք

1 comment:

Mato said...

Thank you for this eBook. Could you please add the name of the artist reciting the poems and also the name of authors.